Elállási Jog


FONTOS: AMENNYIBEN A TERMÉKET, A VÁSÁRLÁST KÖVETŐEN HASZNÁLATBA VETTE, ÚGY MÁR NEM ÁLLHAT EL A VÁSÁRLÁSTÓL!
AZ ELÁLLÁSI JOG NEM A TERMÉK 14 NAPOS INGYEN HASZNÁLATÁT BIZTOSÍTJA ÖNNEK, HANEM A TERMÉK SZEMREVÉTELEZÉSI LEHETŐSÉGÉT, ÚGY MINT AZT AZ ÜZLETÜNKBEN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS SORÁN TENNÉ.


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a vásárló és a cég közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.


Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy a fuvarozótól átveszi azt. Vevő a megrendelés és a kézbesítési idő között is élhet elállási jogával. A termék visszaküldésének költségei a vevőt terheli.


Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.


Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a következő esetekben sem:


  • A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a eladó a teljesítést a vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
  • Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
  • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
  • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
  • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta
  • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében
  • Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
  • Jelentéktelen hiba miatt


Eladó vevő részére a termék vagy elállási nyilatkozat beérkezését követően az érvényes jogszabályok alapján 14 napon belül visszatéríti a vételárat.


Ha a megrendelt termék ingyenes szállítással lett feladva akkor a vételárból levonásra kerül a szállítási díj és csak a fennmaradó összeg kerül visszautalásra.


A visszatérítés során az eredeti tranzakció során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; ezen visszatérítési mód alkalmazásából vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.


Vevő köteles az árukat és a mellékelt blokkot, számlát és egyéb vásárlást igazoló dokumentumot késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál nem később visszaküldeni vagy eladó székhelyén átadni azokat.


Vevőt a megvásárolt termék visszaküldésének a költsége terheli, ennek költségét nem háríthatja eladóra.


Eladó nem köteles megtéríteni vevő által alkalmazott eltérő szállítási mód alkalmazásából eredő többletköltséget.


A visszatérítést eladó minden esetben jogosult addig visszatartani amíg vevő a megrendelt terméket valamelyik székhelyére vagy telephelyére el nem juttatta, azt hitelt érdemlően igazolni tudja.


Vevőnek fokozottan ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a vevőt terheli.


Amennyiben vevő élni szeretne elállási jogával lehetősége van ezt jelezni telefonon, email-ban illetve postai levélben. Postán feladott levélben a feladás dátumát, telefonos elállás bejelentése esetén a hívás napját, digitális levél beérkezése esetén a beérkezés napját vesszük figyelembe. A visszaküldeni kívánt terméket posta vagy futárszolgálat által lehetséges. Utánvételes, portós csomagot ezen esetben nem áll módunkban átvenni.


A vevő és a eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletek itt érhetőek el.


Vevő egyéb panaszával is megkeresheti eladót ezen szerződésben található elérhetőségek bármelyikén.